بازآموزی پزشکی

گروه مادر گروه هدف مقطع رشتــه نـــام رشتــه کد رشتــه رتبــه امتیاز کمیته
پزشک عمومی پزشكان عمومي دکترای حرفه ای پزشکان عمومی* 1510 دوم 8.5
جراحي عمومي- جراحي ارتوپدي تخصص جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) 1719 اول 12
تخصص ارتوپدي 17195 اول 12
جراحي عمومي تخصص جراحی عمومی* 1733 چهارم 3.75
داروسازي داروسازي دکترای حرفه ای داروسازی 1512 دوم 8.5
داروسازي باليني دکترا داروسازی بالینی 1860 دوم 8.5
دندانپزشكي دندانپزشكي عمومي دکترای حرفه ای دندانپزشکی 1511 سوم 6
کارشناسی ارشد دندانپزشکی* 14128 سوم 6
سايرتخصص هاي باليني بيماري هاي پوست تخصص بیماریهای پوست* 1730 اول 12
چشم پزشكي تخصص چشم پزشکی* 1722 چهارم 3.75
علوم آزمايشگاهي آسيب شناسي تخصص آسیب شناسی 1723 دوم 8.5
ايمني شناسي دکترا ایمنی شناسی 1913 اول 12
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی 1423 اول 12
زيست فناوري پزشكي مولكولي دکترا پزشكي مولكولي(سلولي مولكولي) 1950 سوم 6
دکترا زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) 1942 سوم 6
کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 14265 سوم 6
ژنتيك دکترا ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) 1922 چهارم 3.75
کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 1447 چهارم 3.75
علوم آزمايشگاهي تخصص تخصص علوم آزمایشگاهی 1749 سوم 6
دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی 1611 سوم 6
کارشناسی علوم آزمایشگاهی 1131 سوم 6
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 14131 سوم 6
كودكان بيماري هاي كودكان تخصص كودكان 17115 اول 12
تخصص بیماریهای کودکان 1711 اول 12
گروه هاي داخلي بيماري هاي داخلي تخصص بیماریهای داخلی* 1710 سوم 6
بيماري هاي قلب و عروق تخصص بیماریهای قلب و عروق* 1713 دوم 8.5
فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق* 2012 دوم 8.5
بيماري هاي مغز و اعصاب تخصص بیماریهای مغزو اعصاب* 1714 اول 12
خون و سرطان بالغين فوق تخصص خون و سرطان بالغین* 2017 دوم 8.5
روماتولوژي فوق تخصص روماتولوژی* 2010 سوم 6
غدد درون ريز و متابوليسم فوق تخصص غدد درون ریزی و متابولیسم* 2021 چهارم 3.75
گوارش و كبد بالغين فوق تخصص گوارش و كبد بالغين 20245 چهارم 3.75

چاپایمیل