بازآموزی پزشکی

گروه مادر گروه هدف مقطع رشتــه نـــام رشتــه کد رشتــه امتیاز کمیته
پزشک عمومی پزشكان عمومي دکترای حرفه ای پزشکان عمومی* 1510 8.5
جراحي عمومي- جراحي ارتوپدي تخصص جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) 1719 12
تخصص ارتوپدي 17195 12
جراحي عمومي تخصص جراحی عمومی* 1733 3.75
داروسازي داروسازي دکترای حرفه ای داروسازی 1512 8.5
داروسازي باليني دکترا داروسازی بالینی 1860 8.5
دندانپزشكي دندانپزشكي عمومي دکترای حرفه ای دندانپزشکی 1511 6
کارشناسی ارشد دندانپزشکی* 14128 6
سايرتخصص هاي باليني بيماري هاي پوست تخصص بیماریهای پوست* 1730 12
چشم پزشكي تخصص چشم پزشکی* 1722 3.75
علوم آزمايشگاهي آسيب شناسي تخصص آسیب شناسی 1723 8.5
ايمني شناسي دکترا ایمنی شناسی 1913 12
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی 1423 12
زيست فناوري پزشكي مولكولي دکترا پزشكي مولكولي(سلولي مولكولي) 1950 6
دکترا زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) 1942 6
کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 14265 6
ژنتيك دکترا ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) 1922 3.75
کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 1447 3.75
علوم آزمايشگاهي تخصص تخصص علوم آزمایشگاهی 1749 6
دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی 1611 6
کارشناسی علوم آزمایشگاهی 1131 6
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 14131 6
كودكان بيماري هاي كودكان تخصص كودكان 17115 12
تخصص بیماریهای کودکان 1711 12
گروه هاي داخلي بيماري هاي داخلي تخصص بیماریهای داخلی* 1710 6
بيماري هاي قلب و عروق تخصص بیماریهای قلب و عروق* 1713 8.5
فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق* 2012 8.5
بيماري هاي مغز و اعصاب تخصص بیماریهای مغزو اعصاب* 1714 12
خون و سرطان بالغين فوق تخصص خون و سرطان بالغین* 2017 8.5
روماتولوژي فوق تخصص روماتولوژی* 2010 6
غدد درون ريز و متابوليسم فوق تخصص غدد درون ریزی و متابولیسم* 2021 3.75
گوارش و كبد بالغين فوق تخصص گوارش و كبد بالغين 20245 3.75


مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان

چاپایمیل