جوایز کنگره

  1. نفر اول : گواهی پوستر برتر به همراه پنج میلیون ریال هدیه نقدی
  2. نفر دوم : گواهی پوستر برتر به همراه سه میلیون ریال هدیه نقدی
  3. نفر سوم : گواهی پوستر برتر به همراه دو میلیون ریال هدیه نقدی
  4. چاپایمیل