نحوه نگارش مقالات

برای ارسال چکیده مقالات لطفا به نکات زیر توجه فرمایید

 • چکیده مقالات باید به صورت آنلاین ارسال گردد. هرگونه ارسال از طریق ایمیل، فکس و یا از طریق نامه، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
 • چکیده مقالات باید به زبان انگلیسی باشد.
 • چکیده مقالات نباید درهیچ جورنالی به چاپ رسیده باشد.
 • تقاضا میشود که برای چکیده مقاله خود یک محور اصلی انتخاب نمایید
 • نفرات دوم به بعد هر مقاله برای دریافت گواهی باید ثبت نام کامل در کنگره انجام داده و هزینه ثبت نام را واریز نمایند .

راهنمای نوشتن چکیده مقالات پژوهشی:

 • لیست نویسندگان و مشخصات دانشگاهی افراد باید بر اساس ترتیب لیست نویسندگان در جایگاه مربوطه قرار دهید.
 • عنوان باید کاملا نمایانگر محتوای مقاله بوده و از به کار بردن هرگونه اختصار در عنوان مقاله اجتناب کنید .
 • چکیده باید شامل:
  • objective or background
  • materials & methods
  • results
  • conclusion
  • keywords
 • تمامی اختصارهای به کاربرده شده باید در متن توضیح داده شود
 • چکیده مقاله باید شامل 250-300 کلمه باشد
 • کلمات کلیدی باید حداقل ۳ و حداکثر ۵ کلید واژه باشد.

راهنمای نوشتن چکیده مقالات مروری:

 • لیست نویسندگان و مشخصات دانشگاهی افراد باید بر اساس ترتیب لیست نویسندگان در جایگاه مربوطه قرار دهید.
 • عنوان باید کاملا نمایانگر محتوای مقاله بوده و از به کار بردن هرگونه اختصار در عنوان مقاله اجتناب کنید .
 • چکیده باید شامل:
  • Introduction
  • Conclusion
  • Keywords
 • تمامی اختصارهای به کاربرده شده باید در متن توضیح داده شود
 • چکیده مقاله باید شامل 300-350 کلمه باشد
 • کلمات کلیدی باید حداقل ۳ و حداکثر ۵ کلید واژه باشد.
 • در متن خلاصه مقاله از درج منابع (reference) و بکارگیری شکل و جدول (Table & Figure) خودداری نمائید.

چاپایمیل