هزینه ها

هزینه ثبت نام بهنگام هزینه ثبت نام دیر هنگام هزینه ثبت نام در محل
هزینه هزینه ثبت نام در کنگره ۷۵۰،۰۰۰ ریال ۱۲۰۰،۰۰۰ ریال ۱۴۰۰،۰۰۰ ریال
هزینه ثبت نام با تخفیف دانشجویی ۵۰۰،۰۰۰ ریال ۹۰۰،۰۰۰ ریال ۱۱۰۰،۰۰۰ ریال

چاپایمیل