تاریخ های مهم

عنوان تاریخ
شروع ثبت نام و ارسال مقالات 16 مرداد 1395
پایان ثبت نام بهنگام 25 اسفند 1395
پایان ثبت نام دیرهنگام 25 فروردین 1396
مهلت ارسال خلاصه مقاله 20 بهمن ماه 1395
داوری خلاصه مقالات 5 اسفند 1395
اعلام نتایج داوری خلاصه مقالات 15 اسفند 1395
برگزاری کنگره 30 و 31 فروردین و یکم اردیبهشت 1396

چاپایمیل