گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

لیست کارگاه های برگزار شده سال 1400

پنج شنبه# #،# #15# #تیر# #1402

ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری
1 RNA-Seq Data Analysis Workshop: Quality Control, Read Mapping, Visualization and Downstream Analysis
آنالیز داده توالی یابی نسل جدید
1400/7/21
2 Theoretical & Practical Principals of Cell Culture
دوره تئوری و عملی مبانی کشت سلول
1400/7/27