گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

سلول های عروق استروما (SVF)

دوشنبه ، 02 مهر 1397

سلول

سلول های عروق استروما (SVF)
این جز جداسازی شده از بافت چربی اضافی (لیپوآسپیرات)، حاوی مجموعه ای از سلول های شامل سلول های بنیادی مزانشیمی (0.1 تا 0.0001 درصد کل سلول ها)، سلول های پیش‌ساز اندوتلیال (رگ‌ ساز)، سلول های اندوتلیال بالغ، ماکروفاژها، سلول های عضلانی صاف، پری‌ سیت‌ها، لنفوسیت ها، و سلول‌ های پیش ساز آدیپوسیت می‌باشد.

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد