گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

سلول های بنیادی مزانشیمی

دوشنبه# #،# #02# #مهر# #1397

سلول

سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان / بافت چربی

سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) را می توان از بافت مغز استخوان یا بافت چربی بدن خود جداسازی و کشت نموده و به مناطق التهابی یا آسیب تزریق کرد.