گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

تزریق چربی غنی‌ از‌ سلول های بنیادی

سه شنبه# #،# #03# #مهر# #1397

تزریق