گروه پژوهشی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

فلوسیتومتری برای تشخیص

شنبه ، 14 مهر 1397

خدمات فلوسیتومتری برای تشخیص سرطان نیز انجام می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ذیل مراجعه کنید:

http://stemcell.vcrt.jdm.ac.ir/%20FlowCytometry/