گروه پژوهشی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

تکنیک های تخصصی مولکولی

شنبه ، 14 مهر 1397

تکنیک

با توجه به تخصص، مهارت و امکانات گروه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، این گروه می تواند به اساتید، دانشجویان و سایر همکاران محترم پژوهشی خدمات تخصصی ذیل را ارائه نماید

  •  استخراج DNA، RNA و پروتئین از سلول و بافت
  • تعیین کمیت و کیفیت نمونه های اسید نوکلئیک و پروتئین
  • سنتز cDNA
  • اکتروفورزیز
  • Real-Time PCR
  • انواع هضم آنزیمی
  • کولنینگ
  • استخراج پلازمید
  • ترنسفورماسیون