گروه پژوهشی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

خبر اول

سه شنبه ، 10 مهر 1397

خبر

ارایه خدمات تخصصی سلول درمانی در جهاد دانشگاهی مشهد (مرکز سلول درمانی) به طور نظام‌مند ادامه دارد...