گروه پژوهشی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

سلولهای عروق استروما (SVF)

دوشنبه ، 02 مهر 1397

سلولهای

سلولهای عروق استروما (SVF)
این جز جداسازی شده از بافت چربی اضافی (لیپوآسپیرات)، حاوی مجموعه ای از سلولهای شامل سلولهای بنیادی مزانشیمی (0.1 تا 0.0001 درصد کل سلولها)، سلول های پیش‌ساز اندوتلیال (رگ‌ساز)، سلول های اندوتلیال بالغ، ماکروفاژها، سلول های عضلانی صاف، پری‌سیت‌ها، لنفوسیت ها، و سلول‌های پیس‌ساز آدیپوسیت می‌باشد.