گروه پژوهشی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

تزریق چربی غنی‌از‌سلولهای بنیادی

سه شنبه ، 03 مهر 1397

تزریق