محور های همایش

 • پلاستیسیته سلولی و برنامه ریزی مجدد
 • شبکه های ژنی و اپی ژنتیک
 • سلول بنیادی برای درمان، مدلسازی بیماری، و اکتشاف دارویی
 • مهاجرت سلولی و خانه‌گزینی آن
 • درمان‌های نوآورانه با سلول‌های بنیادی مزانشیمی
 • ژن درمانی و سلول های بنیادی
 • سلول های بنیادی و سرطان
 • فرصت ها و چالش‌ها برای تجاری سازی سلول درمانی
 • پزشکی ترجمانی سلول درمانی
 • مسائل اخلاقی در پزشکی بازساختی
 • مرزهای دانش در مهندسی بافت
 • ایمنوسل تراپی - انقلابی در درمان بیماری‌ها

چاپایمیل