گروه پژوهشی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

مدل کسب و کار

يک شنبه ، 01 مهر 1397

مدل

مدل کسب و کار مرکز سلول درمانی و پزشکی بازساختی مشهد