گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

خدمات سلولی

  • با توجه به ظرفیت، توانمندی و تخصص گروه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، این گروه توانایی ارائه خدمات تخصصی زیر را در زمینه تکنیک های سلولی، دارا می باشد, ...

    يک شنبه ، 15 مهر 1397