گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

EN | FA

طرح های تحقیقاتی

چهارشنبه ، 21 تیر 1402

طرح
ردیف عنوان طرح وضعیت کارفرما تاریخ اعضای طرح
در دست انجام  خاتمه یافته  انعقاد خاتمه 
1 بررسی تاثیر پیش تیمار شیمیایی سلول های بنیادی مزانشیمی
 با گلی بن کاماید برخصوصیات تعدیل کننده ایمنی
  * جهاددانشگاهی 98 1400 حمیدرضا بیدخوری
همکاراصلی: حلیمه حسن زاده،محبوبه کاظمی
2 بررسی اثر ریز مولکول تیدگلوسیب در تعدیل ایمنی سلول های
 بنیادی مزانشیمی به منظور بهبود تمایز استخوانی آن ها
 در شرایط التهاب مزمن 
  * جهاددانشگاهی- دانشگاه فردوسی 99 1401 مجری:حلیمه حسن زاده
همکاران اصلی: حمیدرضا بیدخوری، معین فرشچیان، محبوبه کاظمی
3 بررسی اثر پیوند سلول ‌های بنیادی مزانشیمی الوژنیک مشتق از بافت چربی
 در درمان نفریت لوپوسی شدید و مقاوم به درمان/ فاز I/II کارآزمایی بالینی
  * ستاد سلول‌ های بنیادی 97 1400 مریم مقدم متین-ژاله شریعتی
حلیمه حسن زاده-حمیدرضا بیدخوری- راحله میری-مهدی میراحمدی-آزاده حقیقی طلب
4 شناسایی رونوشت ‌های الحاقی جدید در کودکان مبتلا به سرطان خون حاد
 لنفوییدی حاد از طریق بررسی  محتوای ترانسکریپتوم
  * علوم پزشکی-جهاددانشگاهی 98 1400 معین فرشچیان- علی قاسمی
5 بررسی تغییر محتوای ترانسکریپتوم سلول ‌های بنیادی مزانشیمی با افزایش بیان ژن DICER و B18r
جهت افزایش خصوصیات ایمنی
  * علوم پزشکی-جهاددانشگاهی 99 1401 معین فرشچیان- حمیدرضا بیدخوری- هوشنگ رفعت پناه
حلیمه حسن زاده، منیره بهرامی، محبوبه کاظمی
6 تولید موش تراریخته مدل سرطان مری با استفاده از سیسم ترانسپوزونی   * علوم پزشکی-جهاددانشگاهی 99 1401 معین فرشچیان- محمدرضا عباسزادگان
7 طراحی کاست ژنی با استفاده از پروموتور اختصاصی سلول های سنگفرشی مری   * علوم پزشکی-جهاددانشگاهی 99 1401 معین فرشچیان- محمدرضا عباسزادگان
8 بررسی ترانسکریپتوم بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از داده‌ های توالی‌یابی
 مولکول‌های  lncRNA به‌منظور یافتن نشانگر های تشخیصی مناسب  
  * دانشگاه فردوسی مشهد-جهاددانشگاهی 99 1400 معین فرشچیان- مریم مقدم متین
 حلیمه حسن زاده-سارا چیتگران
9 تعیین نمایه ترانسکریپتوم کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد سلول B
از شمال شرق ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ های حاصل از توالی‌یابی RNA
  * دانشگاه فردوسی مشهد-جهاددانشگاهی 99 1400 معین فرشچیان- مریم مقدم متین
 حلیمه حسن زاده-سعید خاتمی
10 ساخت و بررسی ویژگی های زیستی زخم پوش های هوشمند آلژیناتی
 به روش خشکایش انجمادی
  * داخلی واحد 1400 1400 حلیمه حسن زاده
علیرضا صادقی اول شهر-مهساحق بین
11
مقایسه قدرت تمایز سلول‏ های بنیادی مزانشیمی انسانی گرفته شده از بافت چربی و پرده آمنیوتیک
  * داخلی واحد 1401 1401 حلیمه حسن زاده
محبوبه کاظمی، آزاده حقیقی طلب 
12 بررسی خصوصیات بازساختی سلول های بنیادی مزانشیمی
در شرایط هایپوکسی به منظور ترمیم زخم
  * دانشگاه سبزوار-جهاددانشگاهی 1400 1401 حلیمه حسن زاده، حمیدرضا بیدخوری، علیرضا وطن دوست
علیرضا صادقی، محبوبه کاظمی
13 استحصال و کشت سلول های بنیادی مزانشیمی از پرده آمنیوتیک
 به همراه حامل هیدروژلی کیتوزان در درمان زخم
  * دانشگاه سبزوار-جهاددانشگاهی 1400 1401 حلیمه حسن زاده، حمیدرضا بیدخوری، مجید مومنی مقدم
علیرضا صادقی، محبوبه کاظمی
14 تولید نیمه صنعتی حامل های هیدروژلی حاوی سلول های بنیادی مزانشیمی
 در درمان بیماران مبتلا به زخم های مزمن
*   جهاددانشگاهی 1401   حمیدرضا بیدخوری،حلیمه حسن زاده، علیرضا صادقی
محبوبه کاظمی، مهسا حق بین، زهرا اسماعیلی، آزاده حقیقی طلب، مهدی میراحمدی